Zkoušky Česká Asociace Aikidó

Zkoušky ČAA může skládat jen člen ČAA a mohou probíhat jen po splnění všech požadavků, které detailně popisuje Technický předpis ČAA. Technická úroveň členů ČAA je podchycena mezinárodně uznávaným systémem zkoušek. platným v systému Aikikai - Hombu Dojo. V současnosti pracuje v ČAA skupina českých učitelů (šidóšakai)a zkušebních komisařů (šidóin = 1x 5.dan &  8x 4.dan / fukušidóin = přes 20x 3.dan & přes 30x 2.dan) a skupina celkově přes 150 nositelů stupňů dan (júdanša), která má právo podle praxe v systému Aikikai oblékat tmavou kalhotovu suknici hakama.

Zkoušky na mistrovské stupně 1. - 4. dan Aikikai se mohou skládat na Letní nebo Zimní škole ČAA a prakticky nejdříve až po 5 letech praxe (viz TP ČAA Minimální požadavky ke zkouškám). Až do LŠ ČAA 2001 se danové zkoušky skládaly výhradně pod vedením TŘ ČAA šihana Masatomi Ikedy. Bohužel již ZŠ ČAA 2001, až do té doby vždy vedená TŘ ČAA, se neuskutečnila pod vedením senseie Ikedy. Jeho vážné onemocnění pokračovalo i v roce 2002 a vedlo k jednání s Aikikai Foundation o ustanovení Zkušební komise ČAA na mezinárodně uznávané stupně dan Aikikai. Se souhlasem Hombu Dojo byla ustanovena ZK ČAA složená ze dvou šidóinů působících v rámci ČAA (D.Vetter & M.Kodym), která podle nových Stanov Aikikai převzala počínaje LŠ ČAA 2002 pravomoc senseie Ikedy zkoušet na stupně dan Aikikai. Výši poplatků za zkoušky na dan Aikikai určuje Aikikai Foundation – Hombu Dojo a podle mezinárodně platných pravidel se odvádějí této ústřední organizaci aikidó v Japonsku.

Zkoušky na žákovské stupně 6.-2.kjú může člen ČAA skládat pod vedením učitele svého klubu ČAA, který je členem Šidóšakai ČAA s příslušnými pravomocemi. Dále je možné skládat zkoušky na kjú v klubech ČAA a pro členy klubů ČAA, jejichž učitelem ještě není člen Šidóšakai ČAA nebo nemá příslušnou pravomoc, během více jak 10x ročně probíhajících Regionálních stážích ČAA podle pravomocí Zkušebních komisařů ČAA na RS ČAA. Zkoušky na všechny žákovské stupně 6.-2. kjú je možné skládat vícekrát ročně na všech Národních stážích ČAA, probíhajících pod vedením ředitele Technické komise ČAA, před na místě s příslušnými pravomocemi ustanovenou Zkušební komisí ČAA, složenou z nositelů nejméně 3. danu Aikikai. Zkoušky na 1. kjú se obvykle skládají jako zkoušky na dan Aikikai na Letní nebo Zimní škole ČAA před ZK ČAA a nejdříve alespoň po 1 roku praxe od poslední zkoušky na 2. kjú, výjimečně je lze skládat u příležitosti jiné NS ČAA (D.Vetter) nebo při RS ČAA nositele 6. danu Aikikai (M.Kodym). Výši poplatků za zkoušky na stupně kjú stanovuje Valné shromáždění ČAA a je součástí rozpočtu organizace.

viz. příslušné články Technického předpisu ČAA
Kodym, M.: Proč nosíme tradiční “cvičební úbor”, a zejména sukně (Aikidó 98/4)
Kodym, M.: Ke zkouškám.. (Aikidó 95/5)

Fukušidóin ČAA - diplom nositele 2. danu Aikikai
Fukušidóin ČAA - diplom nositele 3. danu Aikikai
Šidóin ČAA - diplom nositele 4. danu Aikikai
Šidóin ČAA - diplom nositele 5. danu Aikikai